REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
Nov 09,2010 00:00 by AKUTLE

 

Program Adı     : REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
                               (Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik
Referans Kodu : TR21-10-RGA-001
Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölgesinde potansiyellerin harekete geçirilerek bölgesel gelişimin, çevreye duyarlı ekonomik kalkınmanın ve küresel ölçekte rekabet gücünün sağlanmasına yönelik olarak;
• Ar-Ge,  inovasyon ve markalaşmanın,
• Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
• Kümelenme ve işbirliğinin,
• Kurumsallaşmanın,
teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Öncelik 1: Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik olarak üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi,
Öncelik 2: Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması,
Öncelik 3:   Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, doğa, spor ve kültür turizmi alanlarındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi.
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
      Asgari tutar:  25.000 TL
             Azami tutar: 350.000 TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin P’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.
 Kimler Başvurabilir?
     KOBİ’ler (18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi)
Başvuru sahibinin;
     Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması,
     Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
     Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
     Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması,
     Sermayesinin veya oy haklarının %’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.
 Proje Süresi:
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 Projenin Uygulanacağı Yer:
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.
 
 
 
 
Program Adı     : REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
                               (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik
Referans Kodu : TR21-10-RGA-002
Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölgesinde potansiyellerin harekete geçirilerek bölgesel gelişimin, çevreye duyarlı ekonomik kalkınmanın ve küresel ölçekte rekabet gücünün sağlanmasına yönelik olarak;
• Ar-Ge,  inovasyon ve markalaşmanın,
• Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
• Kümelenme ve işbirliğinin,
• Kurumsallaşmanın,
teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Öncelik 1: Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik olarak üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi,
Öncelik 2: Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması,
Öncelik 3:   Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, doğa, spor ve kültür turizmi alanlarındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi.
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
     Asgari tutar:  25.000 TL
     Azami tutar: 350.000 TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin u’inden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.
 Kimler Başvurabilir?
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Yerel Yönetimler (Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları)
• Mahalli İdare Birlikleri (5355 sayılı kanun kapsamındaki mahallî idare birlikleri)
• Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler
• Teknoparklar
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
• Organize Sanayi Bölge Yönetimleri
• Küçük Sanayi Site Yönetimleri
• Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler, Vakıflar vb.)
• Kooperatifler, Birlikler
Başvuru sahibinin;
     Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması,
     Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
     Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
     Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması.
 
5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajansa katkı payı ödemelerini başvuru tarihi itibari ile tamamen yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Trakya Kalkınma Ajansı’na proje desteği için başvuruda bulunamaz ve proje ortağı olamazlar.
 
 
 
Proje Süresi:
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 Projenin Uygulanacağı Yer:
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.
 
 
 
 
Program Adı     : KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans Kodu : TR21-10-KÖA-003
Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölge Planında belirlene stratejik amaç ve öncelikler esas alınarak, kentsel ve kırsal alanların yaşam koşullarının iyileşmesini sağlayacak şekilde planlı altyapı gelişiminin sağlanmasıdır.
 Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
 
Öncelik 1: Planlı sanayi ve tarım alanlarının üretim altyapısının güçlendirilmesi,
Öncelik 2: Kentsel ve kırsal alandaki sosyo-kültürel yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi,
Öncelik 3:   Çevreyi kirletici faktörlerin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması.
 Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
• Asgari tutar:  30.000 TL
• Azami tutar: 500.000 TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin%’inden az ve u’indan fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.
 
Kimler Başvurabilir?
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Yerel Yönetimler (Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları)
• Mahalli İdare Birlikleri (5355 sayılı kanun kapsamındaki mahallî idare birlikleri)
• Organize Sanayi Bölge(OSB) Yönetimleri
• Küçük Sanayi Siteleri(KSS) Yönetimleri
Başvuru sahibinin;
     Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması,
     Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
     Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
     Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması.
 
5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajansa katkı payı ödemelerini başvuru tarihi itibari ile tamamen yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Trakya Kalkınma Ajansı’na proje desteği için başvuruda bulunamaz ve proje ortağı olamazlar.
 
 
 
Proje Süresi:
Azami proje süresi, 18 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
 Projenin Uygulanacağı Yer:
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.