KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Nov 09,2010 00:00 by AKUTLE

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Bitlis, Hakkari, Muş, Van )
Son Başvuru Tarihi : 25/11/2010


Programın Amaçları ve Öncelikleri

Programın özel amaçları,
1) Bölgesel yatırım olanaklarını ortaya çıkaracak faaliyetlerde bulunmak
2) İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite arttırım faaliyetlerini desteklemek
3) Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek
4)Turizm sektöründe yer alan işletmelerin hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak olarak belirlenmiştir.


Programının öncelikleri,

Öncelik 1: Yapı malzemeleri, gıda sanayii ve emek yoğun alanlarda üretim yapan
işletmelerin kapasitesinin artırılması (Üretim araç ve gereçlerinin yenilenmesi, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi )

Öncelik 2:Turizm işletmelerinin uluslararası hizmet standartlarına uyumlarının sağlanması
(Turizm sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması
ve altyapılarının geliştirilmesi, turizm ürünlerin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm
potansiyelinin değerlendirilmesi)

Öncelik 3:İhracata dayalı üretim gerçekleştiren işletmelerin üretim ve pazarlama kapasitesinin
artırılması: (İhracata yönelik imalat sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin modernizasyonu, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Öncelik 4: Bölgede üretimi mevcut olmayan ürünlerin bölgede üretilmesi ve girişimciliğin
yaygınlaştırılması(Bölgede üretimi olmayan kırtasiye ürünleri, elektrik elektronik malzeme, bilgisayar sarf malzemeleri, iletişim ekipmanları, kağıt ambalaj ve mukavva ürünleri, fabrikasyon metal ürün, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, elektirikli teçhizat, kablo
imalatı gibi alanların desteklenmesi)


Hibe Tutarı ve Toplam Bütçe;
Toplam kaynak tutarı 11.100.000 TL’dir ve Başvuru sahibi KOBİ olmalıdır.
Asgari tutar: 50.000 TL, Azami tutar: 500.000 TL Hibe Oranı: -P
Azami proje süresi 12 aydır.


Proje Konuları;

• Plastik, tekstil, mobilya ve metal eşya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren mevcut işletmelerin modernizasyonu veya bu alanlarda yeni yatırımları amaçlayan projeler

• Gıda sektöründe; etin işlenmesi ve saklanması, meyve ve sebzenin işlenmesi ve saklanması, Patatesin işlenmesi ve saklanması, süt ürünlerinin imalatı, bitkisel/ hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı ile çikolata, bisküvi şekerleme, lokum imalatında faaliyet gösteren mevcut işletmelerin modernizasyonu veya bu alanlarda yeni yatırımları amaçlayan projeler (Un, yem sanayi, şeker üretimi, gıda paketleme ve sadece soğuk hava deposu amaçlayan projeler hariç)

• İhracata yönelik imalat sektörlerinde yapılacak yatırımları ve marka oluşturmayı amaçlayan projeler

• Yapı malzemeleri imalatına yönelik faaliyet gösteren mevcut işletmelerin; mermer, pomza, perlit, barit, kurşun-çinko, krom, alçıtaşı, çimento hammaddeleri, doğal yapı taşları ile imalat sanayiinde kullanım alanları geniş olan diğer hammaddelerin işlenerek mamul ya da yarı mamul ürün haline getirilmesi ve pazarlanması gibi konuları içeren veya bu alanlarda yeni yatırımları amaçlayan projeler (briket-bims üretimi, yol dolgu malzemeleri üretimi, kum yıkama eleme ocakları, beton santralleri hariç)

• Mevcut konaklama tesislerinin hizmet kalitesini ve standartlarının artırılmasını amaçlayan projeler

• Mevcut otel dışı konaklama ve turizm amaçlı dinlenme tesislerinin (tatil köyü, oberj, kamping, butik otel, apart otel sağlık turizmine yönelik konaklama tesisleri vb.) ile eğlence merkezlerinin kapasitelerinin artırılması veya bu alanlarda yeni yatırımları amaçlayan projeler

• Bölgede üretimi olmayan alanlarda yatırımları amaçlayan projeler

 
Uygun Maliyetler;

a. Uygun doğrudan maliyetler:

• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),

• Yolculuk ve gündelik giderleri

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

• Sarf malzemesi maliyetleri,

• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

• Toplam hibe miktarı 200.000 TL. ve üzerinde ise denetim maliyetleri,

• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

• Görünürlür maliyetleri (hibe tutarının azami %2’si)

• TRB2 Bölgesi dışından emek yoğun sektörlerin bölgeye transferi kapsamında sunulacak projelerde taşıma/nakliye maliyetleri


b. Uygun dolaylı maliyetler:

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Uygun olmayan maliyetler;

• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,

• Faiz borcu,

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

• Arazi veya bina alımları,

• İkinci el ekipman alımları,

• Kur farkından doğan zararlar,

• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları

• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,

• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,

• Birincil tarım faaliyetlerin maliyetleri.