İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
Nov 09,2010 00:00 by AKUTLE

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR)
(Adıyaman, Gaziantep, Kilis)
Son başvuru tarihi:03/12/2010


Programın Amaçları ve Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal
ekonominin çeşitlendirilmesi ve tarıma dayalı imalat sanayinin geliştirilmesi,
• Tarımsal AR-GE altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler,
• Organik tarımda örgütsel yapının yaygınlaştırılması ve pazar ağlarının oluşturulması,
• Yöresel ürünlerin tescili, markalaştırılması ve tanıtımına yönelik projeler.

Öncelik 2: Bölgenin turizm sektöründe destinasyon merkezi haline getirilmesi, turizm
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizmcilik bilincinin artırılması,
• Bölgede yer alan tarihi, kültürel ve doğal varlıkların turizme kazandırılmasına yönelik
   projeler,
• İnanç, fuar, kongre, sağlık, kültür, yayla, gastronomi vb. alternatif turizm çeşitlerinin
   geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
• Bölge turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının yapılmasına
  yönelik  projeler,
• Bölgede turizmcilik bilincinin arttırılmasına yönelik projeler,
• Turizm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim
   projeleri,
• Geleneksel el sanatlarına ait ürünlerin ve turistik eşyaların geliştirilmesi,
   çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik projeler.

Öncelik 3: Sanayi sektöründe istihdam, katma değer ve verimliliği arttırmaya yönelik
yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması.
• Sanayide nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler,
• Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projeler,
• AR-GE altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler,
• Markalaşma ve patent çalışmalarına yönelik projeler,
• Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler.


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.
Asgari tutar: 50.000 TL,  Azami tutar: 400.000 TL  Hibe Oranı €
Proje süresi, 9 (dokuz) aydır.

 


Bu mali destek programı kapsamında, başvuruda bulunabilecekler;
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vs.),organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikleridir.

Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer
  ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve
  ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
• Yolculuk ve gündelik giderleri
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları
  koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
• Sarf malzemesi maliyetleri,
• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
• İnşaat ve inşaat denetim (kontrollük) işleri için taşeron maliyetleri,
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve ajans tarafından sağlanan mali
  desteğin %’ini geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (proje ana konusu
  yapım işi ise bu husus dikkate alınmaz.)
• Destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise nihai denetim maliyetleri2,
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri.


b. Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen
ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam
uygun maliyetlerinin % 7’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


 

Uygun olmayan maliyetler
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle
  doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
• Faiz borcu,
• Halihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi ve bina alımları,
• Kamulaştırma bedeli,
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin
  maliyetleri,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin
  her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
• Soğuk hava tesisatlı taşıma araçları dışındaki taşıt alımları,
• Üretime yönelik canlı materyal (her türlü canlı hayvan, tohum, fide, fidan) ve girdi
  (gübre, kimyevi ilaç vb.) alımları,
• Ofis kira maliyeti,
• Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara
  yapılacak ödemeler,
• Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
• Proje amacı dışında üretimde kullanılacak hammadde maliyetleri,
• İletişim giderleri (cep telefonu, mevcut sabit hatlar, internet vb.).