Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

image


TRAKYA KALKINMA AJANSI
REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
(KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR)
(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
Son Başvuru Tarihi 03/12/2010


Programın Amaçları ve Öncelikleri

- Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmanın,
- Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
- Kümelenme ve işbirliğinin,
- Kurumsallaşmanın  teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

Öncelik 1.
 Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik olarak üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi.

Öncelik 2.
Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması,

Öncelik 3.
Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, spor ve kültür turizmi alanındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi.


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Programdan KOBİ‘ler faydalanabilir.
Asgari tutar: 25.000 TL,  Azami tutar: 350.000 TL  Hibe Oranı P
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


Proje Konuları:

Öncelik 1: Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi
- İşletmelerde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayacak yeni teknik/teknolojilerin kullanılması ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi,
- İşletmelerde verimlilik artışına yönelik olarak makine ve teçhizat alımı,
- Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak laboratuar, atölye vb. ortamların oluşturulması,
- Yeni teknoloji transferi yapılması,
- İşletmelerin üretim ve iş akış süreçlerinin modernizasyonu,
- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması,
- Yeni iç ve dış pazarlara ulaşım ve pazarlama kanallarının oluşturulması,
- E-ticaret gibi yeni pazarlama araçlarının ve modern pazarlama tekniklerinin kullanılması,
- Patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model gibi sınaî mülkiyet haklarının elde edilmesinin veya korunmasının sağlanması,
- Üretimde izlenebilirlik sistemlerinin kurulması,
- Ortak kullanımı yönelik makine parkları, soğuk hava depoları ve laboratuar gibi  alanlarının kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar,
- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile verim arttırıcı teknolojilerin kullanılması,
- Vb.

Öncelik 2: Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması
- Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak proses ve iyileştirmelerin yapılması,
- Atık önleme, atık ve emisyon azaltma ve geri dönüşüm gibi çevre dostu faaliyetler,
- Atık ısının tekrar kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılması,
- Rüzgâr, biyogaz ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,
- Enerji verimliliğine yönelik olarak üretim süreçlerinin iyileştirilmesi,
- Vb.

Öncelik 3: Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, doğa, spor ve kültür turizmi alanlarındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi
- Taşınmaz tarihi ve kültürel yapıların rehabilite edilerek turizm amaçlı kullanılmasına yönelik faaliyetler,
- Otel, butik otel ve pansiyon gibi konaklama işletmelerinin hizmet kalitesinin iyileştirilmesine, kapasite arttırımına ve tanıtımlarına yönelik faaliyetler,
- Yamaç paraşütü, dalış ve trekking gibi doğa sporlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
- Eko-agro ve eno turizmin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
- Turizm hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve süreç planlama faaliyetleri,
- Bölgeye özgü motif ve el sanatlarının tanıtılması ve pazarlanması gibi yanında ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetler,
- Bölgenin tarihi, doğal ve kültürel öğelerinin tanıtılması, pazarlanması ve markalaştırılmasına yönelik faaliyetler,
- Vb.
 
Uygun Maliyetler
a. Uygun doğrudan maliyetler:
- Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maaliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır)
- Proje ile ilgili olarak yapılan faaliyetin önemi ve kapsamına uygun yolculuk ve gündelik giderler,
- Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni makine, ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
- Sarf malzemesi maliyetleri,
- Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin 0’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir),
- Denetim maliyetleri,
- Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
- Görünürlük maliyetleri,
b. Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %4’ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun olmayan maliyetler
- Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
- Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
- Faiz borcu,
- Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
- Arazi veya bina alımları,
- İkinci el makina ve ekipman alımları,
- Kur farkından doğan zararlar,
- Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
- Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
- Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
- Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
- Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,