Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image

AHİLER KALKINMA AJANSI
KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
Son Başvuru: 30 Kasım 2010

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Amaç: Bölgede kırsal kalkınmayı sağlamak için modern üretim ve pazarlama teknikleri geliştirerek tarımsal gelirleri artırmak, insan kaynaklarını geliştirmek, yerel değerleri kullanarak kırsal turizmi yaygınlaştırmak.

Öncelik 1: Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması,
-Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin kalite ve verimliliğinin artırılması için Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,
-Bölgede üretilen Kaman cevizi, Dermason fasulye, Hasandede üzümü gibi yerel ürünlerin coğrafi etiketleme ve tanıtımına yönelik projeler,
-Bölgede bitkisel ve hayvansal üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
-Aspir, kanola, kapari gibi alternatif bitkiler ve yonca, silajlık mısır gibi yem bitkilerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım projeleri,
-Bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin ulusal ve uluslararası pazar paylarının artırılmasına yönelik projeler.

Öncelik 2: Bölgede kırsal kalkınmaya yönelik insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi,
-Tarım, tarıma dayalı sanayi ve kırsal turizmde kadın işgücü başta olmak üzere girişimcilik ve meslek edindirme projeleri,
-Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında farkındalığı artırmaya yönelik projeler,
-Hayvansal ve bitkisel üretimde verimliliği ve karlılığı artıracak (ucuz yem temini, bilinçli gübreleme vb.) eğitim projeleri,
-Jeotermal enerjinin tarım ve turizm sektöründe kullanılmasına yönelik eğitim projeleri,
-Modern sulama teknikleri ve etkin su kullanımı yönetimine ilişkin bilinçlendirmeyi sağlayan eğitim projeleri,
-Tıbbi ve aromatik bitki, tohum, fidan, fide, süs bitkisi vb., yetiştiriciliğine ilişkin eğitim projeleri,
-Yöresel el sanatlarının (çömlekçilik, halıcılık/kilimcilik vb.) geliştirilmesini teşvik edici projeler.

Öncelik 3: Kırsal turizmin geliştirilmesi,
-Bölgede geleneksel olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin ve yöresel el sanatlarının kırsal turizme kazandırılmasına yönelik projeler,
-Bölge vadilerinde yaya turizminin geliştirilmesine yönelik projeler,
-Bölgeye özgü değerlerin görselliğinin artırılmasına (yeraltı şehirlerinin ve özgün doğal alanların ışıklandırılması-aydınlatılması vb.) yönelik projeler,
-Turizm danışma merkezlerinin hizmet kalitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
-Bölge içinde turizm cazibe mekânlarının oluşturulması ve yeniden düzenlenmesine yönelik projeler,
-Bölgenin yöresel değerlerinin tanıtılmasına katkıda bulunacak ulusal/uluslararası markalaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik projeler,
-Yöresel lezzetlerin tescillenmesi ve sertifikalandırılmasına yönelik projeler,
-Kırsal turizm alanlarında ziyaretçilere yol gösterecek ve onları bilgilendirecek levha, pano, tabela gibi donatıların düzenlenmesi ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler.

Projeler bu konularla sınırlı değildir. Programların amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir. Ayrıca projeler değerlendirilirken projenin, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi unsurları içermesi göz önünde bulundurulacaktır.

Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir. Programdan KOBİ‘ler faydalanabilir.
Asgari tutar: 25.000 TL,  Azami tutar: 400.000 TL  Hibe Oranı -
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
a) Kamu kurum ve kuruluşları,
b) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar),
c) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler,
d)Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri,
e) Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),
f) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler,
g) 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri,
h) 4631 sayılı Hayvan Islah Kanununa göre kurulmuş birlikler.


Uygun Maliyetler
a. Uygun Doğrudan Maliyetler:
- Yolculuk ve gündelik giderleri,
- Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
- Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
- Sarf malzemesi maliyetleri,
- Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 0’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, (Malzeme, metraj, keşif listesi vb. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir),
- Destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise nihai denetim maliyetleri1,
- Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
- Görünürlük maliyetleri,

b. Uygun Dolaylı Maliyetler:
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %7’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


Uygun Olmayan Maliyetler
- Taşıt alımları,
- Birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan alımı, bitkisel üretim vb.),
- Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
- Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
- Faiz borcu,
- Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
- Arazi veya bina alımları,
- İkinci el ekipman alımları,
- Kur farkından doğan zararlar,
- Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri,
- Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları (Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda, gerekli ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir),
- Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri (Proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının %2ʼsini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir),
- Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
- Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
- Başvuru sahibinin projede görevlendirilmemiş mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri,
- Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara ilişkin ödemeler.