Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


MODEL BÜYÜKBAS HAYVANCILIK ISLETMELERININ YAYGINLASTIRILMASI MALI DESTEK PROGRAMI

image

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
MODEL BÜYÜKBAS HAYVANCILIK ISLETMELERININ YAYGINLASTIRILMASI MALI DESTEK PROGRAMI
(Bitlis, Hakkari, Muş, Van)
Son Başvuru Tarihi: 25/11/2010


Programın Amacı ve Öncelikleri;

Programın amacı;

-TRB 2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) illerinde model büyükbaş hayvancılık
işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık potansiyelini değerlendirilmesi ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılmasıdır.

Programının Öncelikleri;

Öncelik 1: Yeni yatırımlar yoluyla TRB2 bölgesinde model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması

Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim verimliliği ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesi


Hibe Tutarı ve Toplam Bütçe;

Toplam kaynak tutarı 7.400.00 TL’dir.
Asgari tutar: 50.000 TL, Azami tutar: 500.000 TL Hibe Oranı: -P
Azami proje süresi 12 aydır.


Proje Konuları

• Yeni yatırımlar yoluyla minimum 20 maksimum 49 büyükbaş hayvan (sütçü veya kombine ırk) kapasiteli model işletmelerin kurulmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler

• Mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan sayısını (sütçü veya kombine ırk) maksimum 49 büyükbaşa tamamlamak yoluya hayvansal üretim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler
(Her halükarda sunulan projelerdeki büyükbaş hayvan (sütçü veya kombine ırk) alımına ilişkin
talepler minimum 20 baş olmalıdır)

• Minimum 20 baş hayvan (sütçü veya kombine ırk) kapasitesine sahip ve kapasiteleriyle uyumlu olması koşuluyla mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin fiziksel altyapılarının modernizasyonu yoluyla hayvansal üretim verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetleri içeren projeler


Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:

• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
(Projede görevlendirilecek personel, sadece proje koordinatörü olmak üzere yarı zamanlı çalıştırılacak veteriner veya zooteknist olmalıdır. Bunun dışında başvuru sahibinin tarım teknik lisesi, ziraat, veteriner hekimlik veya üniversitelerin ilgili diğer alanlarında önlisans, lisans ya da lisansüstü programlardan mezun olması halinde veteriner ya da zooteknist istihdam etmesi zorunlu değildir.)

• Yolculuk ve gündelik giderleri

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile sadece aşağıdaki tabloda belirtilen yeni ekipman satın alma maliyetleri,
(Suluklar, dönerli fırçalar, Buzağı kulübesi, yemleme vagonu, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, gübre sıyırıcı ve pompası, hayvan yatak sistemleri, jeneratör, su deposu ve hidrofor, yem kırma makinesi)

• Sarf malzemesi maliyetleri,

• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,

• Toplam hibe miktarı 200.000 TL. ve üzerinde ise denetim maliyetleri

• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları koşuluyla kombine veya sütçü ırk (simental, montofon, holstein) damızlık gebe düve alımı

• Görünürlük maliyetleri (Hibe tutarının azami %2’si)
(Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıkları toplamı için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşamaz)

b. Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


Uygun olmayan maliyetler

• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,

• Faiz borcu,

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

• Arazi veya bina alımları,

• İkinci el ekipman alımları,

• Kur farkından doğan zararlar,

• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları

• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,

• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,

• Arazi kiralama giderleri

• Traktör alımı.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: kimler başvurabilir?

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle Veterinerlik Bilgi Sistemine (TURKVET) minimum 5 veya maksimum 49 süt sığırı sayısı ile kayıtlı olan gerçek kişi olmak Söz konusu başvuru sahiplerinden mali destek almaya hak kazanması durumunda, sözleşme aşamasında ticaret ve sanayi odasına kayıtlı bir işletme kurmaları talep edilecektir.

Veya

• 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımı ile uyumlu olması ve işletmenin başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş olması

• Projenin uygulanacağı il sınırları dâhilinde hayvan başına en az 3 dekar sulu veya 5 dekar kuru araziye (kiralık veya mülk) sahip olmak. (Ancak her halükarda proje kapsamında kullanılacak ahır işletmesi ile hayvan gezinti alanlarının Başvuru Sahibinin mülkiyetine ait olması zorunludur)
(İşletmenin kaba yem ihtiyacının karşılanması için kiralanacak her bir parça arazi(ler) bakımından aşağıdaki şartlar geçerlidir:
1. Kiralanacak arazi(ler) aynı il sınırları dahilinde ve en az 5 yıl süreyle kiralanmış olmalıdır
2. Sulu arazi(ler) bakımından kiralanacak her bir arazinin büyüklüğü minimum 5 dekar olmalıdır
3. Kuru arazi(ler) bakımından kiralanacak her bir arazinin büyüklüğü minimum 10 dekar büyüklüğünde olmalıdır)


• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajans’ın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nca yürütülen 2009 Kobi Mali Destek Programı
kapsamında sözleşmeye bağlanan bir projesi olmamasıdır.