Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


ÜRETİCİ GURUBU TEŞVİK

image

102 Üretici Gruplarının Kurulmasının Desteklenmesi
Amaç;
Bu tedbirin genel amaçları, tarımsal pazarlarda üretici örgütlerinin rolünün geliştirilip ve güçlendirilmesi yoluyla;
• Üretimin ve ürünlerin gerek nicelik gerekse nitelik olarak piyasa taleplerine uyumlu hale getirilmesinin
desteklenmesi,
• Üretimin ve ürünlerin müktesebat ile uyumlu bir şekilde Topluluk Standartlarına getirilmesinin desteklenmesi ve
• Bireysel tarım isletmelerin etkinliğinin, ekonomik yasayabilirliğinin ve gelir durumlarının geliştirilmesine destek sağlanmasıdır.
Bu tedbirin özel amaçları, üretici birliklerinin kurulmasına ve idari faaliyetlerine destek sağlanması suretiyle;
• Üretici gruplarına üye olanların ürünlerini ve üretimlerini Pazar gereksinimleri ile uyumlaştırılmasına,
• Satış öncesi hazırlık, satışların merkezileştirilmesi ve toptan alım yapanlara urun sağlanması dahil olmak üzere satışların pazara ortak bicimde sunulmasına,
• Üretimin ve ürünlerin müktesebat ile uyumlu bir şekilde Topluluk Standartlarına getirilmesinin desteklenmesine,
• Hasat ve bulunabilirlik basta olmak üzere üretim bilgileri konusunda ortak kurallar belirlenmesine,
• Gıda zincirinde ürünlerin dağıtımında ve pazarlamanın tüm aşamalarında etkili standardizasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktır.
Desteklenecek Üretici Grupları,
• Bu program kapsamında yararlanıcılar
-5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile kurulan üretici grupları ve
-Meyve-sebze sektörü için 552/1995 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
tanımlanan ve Ziraat Odalarına kayıtlı üreticilerce kurulan en az 50 ortaklı üretici birlikleridir
(kooperatifler dahil).
• Destekten faydalanabilmek için, üretici grubunun amaçlarının, “Üretici Gruplarının Desteklenmesi”
tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
Hibe Oranı;
• Hibe Oranı % 100
Üretici Grubunun Sağlaması Gerekli Koşullar
1. Üretici grubu aşağıda belirtilen illerde kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olmalıdır.
Afyonkarahisar, Isparta, Şanlıurfa, Amasya, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Kars, Tokat, Çorum, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Van, Erzurum, Ordu, Yozgat, Hatay, Samsun

2. Başvuru sahipleri aşağıdaki asgari koşullara sağlıyor olmalıdır:
• Üretici grubunun kuruluş amacı; ürünlerin birleştirilerek pazara sunulması ve üyelerinin üretimlerini ve ürünlerini pazar gerekliliklerine uygun hale getirmek olmalıdır. Bu amaç, hasada ve urun bulunabilirliğine önem vererek, üretim bilgileri konusunda ortak kurallar oluşturma, urunu satışa hazırlama, satısı merkezileştirme ve toptan alıcılara bu yolla urun arz etme faaliyetlerini de kapsamalıdır.
• Üretici grubu en az 16 üyeye sahip olmalıdır. (Meyve ve sebze sektöründe desteklenecek üretici grupları
en az 50 üyeye sahip olmalıdır.)
• Üretici grubunda sadece, üretici grubuyla üretim ve pazarlamanın organize edilmesine iliksin sözleşme imzalamış olan üretici üyeler yer almalıdır.
• Üretici grubu üyelerinin ve üyelerce gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin kaydını tutmalı ve adil rekabet kurallarına uymalıdır.
• Üretici grupları en az aşağıdaki toplam üretim miktarlarına sahip olmalıdır:

3. Üretici grubu destek alacağı yılları kapsayacak şekilde bir is planı sunmalı ve bu is planında; mevcut durumunu özellikle üretim, pazarlanan ürünler ve uzun dönem varlıkları hakkında bilgi içeren şekilde açıklamalı, pazar ve üretim ekseninde hedeflerini, planlanan faaliyetlerini ve hedeflerine ulaşabilmek için hangi araçları kullanacağını planın her bir yılı için açıklamalıdır.

Ancak Üretici Grubunun destek alacağı sure kesinlikle 5 yılı geçemez.

4. Üretici grubu her turlu denetime hazır olmak için muhasebe hesaplarını güncel tutmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan üretici grupları

5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ilgili bilgi, resmi belge ve taahhütleri yerine getirmek kaydıyla proje başvurusunda bulunabilirler.

Desteğin Süresi, Miktarı ve Ödeme Yöntemi
• Destek, üretici grubunun tanınma tarihini müteakip ilk 5 yıl için yıllık taksitler halinde, sabit oranlı destek
seklinde verilecektir.
• Destek miktarı üretici grubunun yıllık pazarladığı urun değeri üzerinden hesaplanır ve aşağıdaki oran ve
miktarları geçemez:
-Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci yıllarda bir milyon Avro’ya kadar pazarlama yapan
üretici grupları pazarlanan üretim değerlerinin sırayla % 5, % 5, % 4, % 3 ve % 2’si ve
-Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve besinci yıllarda bir milyon Avro yu asan miktar için sırasıyla % 2,5,
% 2,5, % 2, % 1,5 ve % 1,5’i oranı kullanılacaktır.
• Bunun yanında bir üretici grubuna verilecek destek miktarı aşağıdaki tutarları geçemez:
-Birinci yıl için 100.000 Avro
-İkinci yıl için 100.000 Avro
-Üçüncü yıl için 80.000 Avro
-Dördüncü yıl için 60.000 Avro
-Beşinci yıl için 50.000 Avro
Uygun Harcamalar;
Üretici grubunun yalnız kuruluş ve idari giderleri uygun harcama sayılır.
Kuruluş giderleri, bir üretici grubunun faaliyete hazır hale gelebilmesi için gerekli tefrişat, bilgi
sistemleri ekipman alımları gibi sabit giderleri (harcamaları) ifade eder. Üretici grubunun yasal kuruluş
aşamasında yaptığı tescil, noter vb harcamalar bu destek programı acısından kuruluş gideri niteliğinde değildir.
İdari giderler, bir üretici birliğinin faaliyetlerini sürdürürken yaptığı giderleri ifade eder. Bunlar personel giderleri
(yöneticiler dahil), ısınma, aydınlanma vb ofis giderlerinin yanında, faaliyetin özünü teşkil eden tanıtım ve
pazarlama giderlerini içermektedir. Üreticilerin ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla yapacakları; üyelerin
eğitimi, reklam, ilan, piyasa araştırması şeklindeki harcamalar idari harcamalar kapsamındadır.
Ekipman Malzeme Alımı (Ofis mobilyası, ofis ekipmanları (flip-chart, telefon, santral, pano, faks makinesi vb)
alımı icin yapılacak harcamalar bu tedbir icin uygun harcamalardır.)
Yapım İşleri (Üretici grubunun yönetim binasının yenilenmesi için inşaat işleri)
Bilgi Sistemleri Alımı (Bilgi sistemleri (bilgisayarlar, yazılımlar, taşınabilir bellekler,
yazıcılar vb) alımı için yapılacak harcamalar bu tedbir için uygun harcamalardır.)
Yönetim Giderleri (Kira giderleri, dışarıdan sağlanan faydalar (elektrik, su, ısınma vb),
Hizmet Alımı (Pazar araştırması yapımı, çalıştay ve eğitim faaliyetleri, istihdam maliyetleri, diğer yerli ve yabancı
üretici grupları ile ortak işbirliği gibi harcamalar Başvurusu kabul edilen ve TKDK ile sözleşme yapmış bulunan bir
faydalanıcı, hizmet alımı yoluyla hazırlatmış olduğu is planı için yaptığı harcamayı, projesinin son ödeme talep
paketi ile TKDK’ya sunacaktır. Bu hüküm, faydalanıcının söz konusu harcamayı ancak proje uygulama suresi
sonunda alabileceği anlamına gelmektedir.)
Proje Görünürlüğü (Proje görünürlük faaliyetleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti es finansmanının rolünü
vurgulamak amacıyla yürütülecektir. Proje Görünürlük giderleri ilgili proje bütçesi içerisinde yer almalıdır.
Faydalanıcı Proje Görünürlüğünü sağlamak amacı ile proje kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde tabela almak ve
bunu faaliyetin yürütüldüğü yerde görünür bir biçimde asmak yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Ayrıca, proje
kapsamında satın alınan ve kuru koşullarda muhafaza edilen malzeme ve ekipmanlara etiket yapıştırılması
gerekmektedir. Faydalanıcı söz konusu harcamayı, projesinin son ödeme talep paketi ile TKDK’ya sunacak ve
ödemeyi proje uygulama suresi sonunda alacaktır.)