Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


SANAYİ VE TURİZMDE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

image


BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI
SANAYİ VE TURİZMDE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)
(Bursa-Eskişehir-Bilecik)
Son Başvuru Tarihi: 28.01.2011


Programın Amaçları, Öncelikleri ve Proje Konuları
Sanayi ve Turizm sektörlerinde yaratılan katma değerin artırılması ve bölgenin küresel ölçekle rekabet edebilirliğinin sağlanmasıdır.


Öncelik1:
Bölgede Ar-Ge yenilikçilik kapasitesinin artırılması, ileri teknolojiye dayalı veya katma değeri yüksek yeni ürünlere geçilmesi,üretilen ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması yoluyla bölgenin küresel rekabet gücünün artırılması.
• İşletmede tasarım, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin oluşturulmasına ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
• Ortak kullanıma yönelik Ar-Ge merkezi ve test laboratuarı kurulması projeleri
• İşletmelerin yeni ürün ve/veya üretim yöntemleri geliştirme amaçlı departman oluşturma, laboratuar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırımları projeleri
• Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesi projeleri
• Katma değeri yüksek, nitelikli, ileri teknoloji ürünlerinin(elektrikli otomobil, demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonları, endüstri makineleri, tıbbi cihazlar, havacılık, savunma sanayi, teknik tekstil ve ileri seramik ürünleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve imalatına yönelik projeler
• İşletmelerin verimliliğini artırmaya veya üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmeye yönelik projeler
• Sanayi, tarım, sağlık ve benzeri sektörlerde, ithal edilen bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ve ekipmanların bölgede üretilmesi ve ihraç edilmesine yönelik projeler


 
Öncelik2:
Bölgeye özgü turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve sektördeki hizmet kalitesinin artırılması yoluyla turizm potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilmesi.
• Bölgedeki mevcut turizm potansiyelini ve alternatif turizm türlerini(kongre turizmi,kış turizmi, doğa turizmi, sağlık ve termal turizm vb. geliştirilerek bölgenin cazibesini artıracak turizm projeleri
• Bölge illeri arasında turizm alanlarındaki işbirliğini artıracak, sinerji oluşturacak, bölgenin genelinde uygulanabilecek, ortak olarak yürütülüp bölgenin cazibesini artıracak projeler.
• Bölgenin Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundaki önemini ön plana çıkaran ve bu potansiyelin kullanılmasına yönelik projeler
• Bölgeye özgü folklorik değerlerin ve yöresel el sanatlarının (Lületaşı işlemciliği, halı-kilim dokuma, bıçakçılık, yöresel yemek vb.) yaşatılması, tanıtılması ve bölgeyi tanıtıcı ürünlerin üretilmesi ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesine yönelik projeler
• Bölgeye özgü hediyelik/turistik eşya(magnet, bardak, kıyafet vb.) geliştirilmesi, üretimi ve satışına yönelik projeler
• Bölgedeki mevcut ve alternatif turizm türlerinin ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtımı ve pazarlamasına yönelik projeler
• Müze, tarihi yapılar ile turistik çekim değeri olan yerlerde görsel, sesli tanıtımı ve rehberlik sistemlerinin kurulması
• Turistik alanlarda sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.
Asgari tutar: 20.000 TL,  Azami tutar: 400.000 TL Hibe Oranı %-u
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (Küçük Ölçekli Altyapı) kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
• Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler,
• Yerel Yönetimler (İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bağlı tüzel kişiliği haiz kar amacı gütmeyen kuruluşlar, köy muhtarlıkları)
• 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler,
• Üniversiteler,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, birlikler vb.)

Bu program kapsamına dernekler, vakıflar, sendikalar ve kar amacı gütmeyen kooperatifler dahil edilmemiştir.
 
Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler:
-Proje görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır).
-Yolculuk ve gündelik giderleri,
-Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
-Sarf malzemesi maliyetleri,
-Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
-Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmeyen küçük ölçekli yapım işlerinin maliyetleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması gibi yapım işleri hariç),
-Denetim maliyetleri4,
-Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
-Görünürlük maliyetleri (Proje  toplam maliyetlerinin %2 sini aşamaz)

Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve
genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam
uygun doğrudan maliyetlerinin % 3’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


Uygun Olmayan Maliyetler
-Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
-Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
-Faiz borcu,
-Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
-Arazi veya bina alımları ile istimlak bedelleri,
-İkinci el ekipman alımları,
-Kur farkından doğan zararlar,
-Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları.
-Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
-Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
-Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
-Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler.
-Binek ve ticari araç alımı,
-Deneme üretimi haricindeki ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyetleri,