Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İŞLETMELERİN EKONOMİK GÜCÜNÜ VE REKABET KABİLİYETİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

image

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
İŞLETMELERİN EKONOMİK GÜCÜNÜ VE REKABET KABİLİYETİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI
(Zonguldak,Karabük,Bartın)
Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2011


Programın Amaçları ve Öncelikleri
işletmelerin mali ve teknik kapasiteleri ile rekabet güçlerinin çevreye duyarlı bir şekilde
geliştirilmesine, bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına ve istihdamın
arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Öncelik 1:
İstihdam, işgücü nitelikleri ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2:
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Öncelik 3:
İşbirliği ve ortak hareket kültürünün geliştirilmesi
Öncelik 4:
Üretim kapasitesinin arttırılması
Öncelik 5:
AR-GE’ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
Öncelik 6:
Pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi
Öncelik 7:
İhracat kabiliyetinin arttırılması
Öncelik 8:
Çevre kirliliğinin engellenmesine ve üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesine yönelik önlemlerin alınması
Öncelik 9:
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması,
Öncelik 10:
Turizm sektöründe çeşitliliğin, tesis ve hizmet kalitesinin arttırılması


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir. Programdan KOBİ‘ler faydalanabilir.
Asgari tutar: 20.000 TL,  Azami tutar: 500.000 TL  Hibe Oranı P
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


ÖRNEK PROJELER
-Kapasite ve ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik projeler
-Verimliliği arttırmaya yönelik olarak yurtiçi veya yurtdışı firmalarla yapılacak “kıyaslama”2
projeleri
-Akıllı tekstil üretimi amaçlı yapılacak yatırım projeleri
-Kümelenmeyi destekleyici projeler
-Üniversiteler ile işbirliğini geliştiren projeler
-Sınır ötesi ve uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler
-Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ortaklaşa olarak dış ticaret amaçlı yapacakları eticaret platformlarına yönelik projeler
-Firmaların bir araya gelerek ortak kullanım amaçlı makine, donanım ve ekipman almalarına yönelik projeler
-Üretimde katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme ve üretim hattını dönüştürme projeleri
-E-ticaretin geliştirilmesine yönelik projeler
-Uluslararası standartlara uygunluk ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
-Rekabetçiliği arttırıcı yazılımların ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasına yönelik projeler
-Kalite ve kontrol belgelerinin alınabilmesi için gerekli fiziki altyapının oluşturulmasına
yönelik projeler
-Markalaşmaya yönelik projeler
-Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı ve geliştirme projeleri
-İşletmelerde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik projeler
-Çevre dostu ambalajlama sistemi projeleri
-Geri dönüşüme yönelik projeler
-Alternatif turizm sektörlerine yönelik parkur belirleme ve konaklama kapasitesi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik projeler
-Turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik projeler
-Turizm çeşitliliğini geliştirmeye yönelik projeler
-Turizm tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artırımı ile ilgili projeler
-Turizm amaçlı hediyelik eşya ve yöresel el sanatları üretim atölyelerinin kurulması, modernizasyonu ve kapasite artırımı ile ilgili projeler
-İşletmelerin kendi çalışanlarına yönelik iş güvenliği eğitim projeleri ve iş güvenliğini arttırıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması projeleri
-Çalışanlara yönelik ihracat ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirici eğitim projeleri
-Çalışanlara yönelik yenilikçi ürün geliştirme amaçlı eğitim projeleri


Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler:
-Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır).
-Yolculuk ve gündelik giderleri,3
-Projenin toplam uygun maliyetlerinin % 3’ünü aşmaması koşuluyla seyahat maliyetleri,
-Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu
ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
-Sarf malzemesi maliyetleri,
-Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
-Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin
% 30’unu geçmeyen küçük ölçekli yapım işlerinin maliyetleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması gibi yapım işleri hariç),
-Denetim maliyetleri4,
-Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
-Görünürlük maliyetleri

Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve
genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam
uygun doğrudan maliyetlerinin % 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun Olmayan Maliyetler
-Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
-Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
-Faiz borcu,
-Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
-Arazi veya bina alımları ile istimlak bedelleri,
-Yeni bina yapım bedelleri,
-İkinci el ekipman alımları,
-Kur farkından doğan zararlar,
-Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları5,
-Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
-Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
-Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
-Üçüncü taraflara verilen krediler,
-Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler.
-Binek araç alımları,
-Hammadde alımları,
-Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,