Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

image

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)
KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI


KOBİ Mali Destek Programı Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova illerinden oluşan TR42 Düzey 3 Bölgesinde uygulanabilir.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2010 dur. Proje süresi azami 12 aydır.

Destek Tutarı, asgari 30.000TL, azami 300.000TL ve Hibe Oranı P’dir.

Bir başvuru sahibi bu teklif çağrısı kapsamında en fazla 2(iki) proje için başvuru yapabilir ve bunlardan 1(bir)  tanesi için destek alabilir.

Programın Hedefleri;

• Rekabet Gücünün Artırılması
• Beşeri Zenginliklerin Geliştirilmesi
• Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması ve Teknik Altyapının Güçlendirilmesi
• Tarımsal Kalkınmanın Sağlanması


Programın Amaçları ve Öncelikleri;

• İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynakları kapasiteleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama ve değişen rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması.
• Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması.
• İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapısının kurulması veya kurulu altyapının iyileştirilmesi.
• Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanması.

Kimler Başvurabilir;

• KOBİ tanımına uyan işletmeler,
• Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova illerinde kayıtlı olan veya merkezleri bu illerde bulunan işletmeler,
• 2009 yılı içinde kurulmuş olan işletmeler.


 
Proje Konuları;

Öncelik 1: İşletmelerin üretim, hizmet, yönetim ve insan kaynakları kapasiteleri ile ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama ve değişen rekabet koşullarına uyum yeteneklerinin artırılması.
• Üretim kapasitesini artırmaya veya üretim süreçlerinde verimlilik artışı/maliyet tasarrufu yada iyileştirme sağlamaya yönelik makine teçhizat alımı içeren (yeni yatırım, modernizasyon, iyileştirme, darboğaz giderme vb. yada kapasite artırmaya yönelik) projeler.
• Ürün iyileştirme/çeşitlendirme (İşlev, kullanım kolaylığı, tasarım, ambalajlama vb.) süreç iyileştirme, katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme amaçlı üretim hattını dönüştürme projeleri.
• Yeni pazarlama teknikleri/kanallarının benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik bilişim altyapısı kurma yada geliştirme, kurumsal kapasite oluşturma projeleri.
• E-ticaret uygulamaları ve bu uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler.
• Markalaşmaya yönelik strateji geliştirme ve uygulama projeleri.
• Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması/iyileştirmesi/geliştirmesine yönelik projeler.
• İnsan kaynaklarının rekabet/yenilikçilik/üretim/yönetim/pazarlama/ihracat vb. alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
• Otel, pansiyon gibi turistik tesislerin tanıtım, hizmet kalitesi ve kapasitesini arttırmaya yönelik projeler.
• Satış sonrası servis ağlarının geliştirilmesini amaçlayan, danışmanlık hizmet alımı ve eğitim faaliyetleri içeren projeler.

Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge, ürün iyileştirme/geliştirme/çeşitlendirme altyapısının kurulması veya kurulu altyapının iyileştirilmesi.
• Ar-Ge altyapısının kurulması (analiz ve test amaçlı laboratuar/atölye gibi üniteler) veya mevcut altyapının iyileştirilmesi ve Ar-Ge alanındaki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler.
• Ar-Ge faaliyeti prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler.
• Teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar.

Öncelik 3: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslar arası belgelerin alınması.
• İSO vb. kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması, belgelerin edinilmesi ve uygulama kapasitesi geliştirilmesine (insan kaynaklarının farkındalık ve bilgi birikimlerinin artırılması, kurumsal yapının uyarlanması gibi) yönelik projeler.

Öncelik 4: Çevre dostu üretim süreçlerine geçişin sağlanması.
• İşletmelerin mevcut üretim teknolojilerinin yol açtığı negatif çevresel etkilerin ortadan kaldırılmasına/azaltılmasına yönelik yeni üretim yöntemleri ve teknoloji yatırımları (Atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm ve emisyon azalımı vb.)
• İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması ve temiz enerji kullanımına yönelik altyapı ve teknoloji yatırımları.


 
Uygun Maliyetler;

Uygun doğrudan maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
• Yolculuk ve gündelik giderleri,
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
•  Sarf malzemesi maliyetleri,
• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin 0’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri.
• Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri.
• Mali hizmet maliyetleri(özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

Uygun dolaylı maliyetler
• Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetinin % 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


Uygun olmayan maliyetler;

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
• Faiz borcu,
• Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi veya bina alımları,
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları.
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri 2,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
• Binek otomobil alımı.
• Denem üretimi haricindeki hammadde maliyeti.