Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image


ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kayseri, Sivas ve Yozgat)
Başvuruların alınması için son tarih 29/11/2010


Program ile Hedeflenen Sektör ve Alanlar;
Belirlenen bu öncelikler doğrultusunda sunulan projelerin aşağıda belirtilen sektör ve alanları içermesi tercih sebebidir:

Öncelik 1. Bölge potansiyelleri doğrultusunda stratejik öneme sahip sektörlerde sürdürülebilir, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürün üretiminin desteklenmesi

• Sağlık sektörü imalat sanayi
• Gıda sektörü imalat sanayi
• Enerji sektörü imalat sanayi
• Savunma sektörü imalat sanayi
• Organik ve teknik tekstil üretimi


Öncelik 2. Bölgedeki mevcut işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi

• Gıda sektörü
• Madencilik ve taşocakçılığı
• Makine ve teçhizat üretimi
• Metal ve metal ürünleri
• Mobilyacılık ve ahşap ürünleri


Öncelik 3. Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması

• Bitkisel üretimin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin modernizasyonu
• Hayvansal üretimin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin modernizasyonu
• Mevcut tarımsal depoların modernizasyonu
• Tarımsal üretimde markalaşmanın sağlaması


 

Öncelik 4. Bölgede turizm altyapısının iyileştirilmesi

• Kış turizmine yönelik tesislerin modernizasyonu ve kurumsal kapasitelerinin artırılması
• Termal kaynakların kaplıca ve sağlık turizmine yönelik değerlendirilmesi

Destek Tutarı ve Bütçe;
Toplam Bütçe 14.417.277,79 TL’dir ve Programa KOBİ ler başvuru yapabilir.
Asgari tutar: 40.000 TL, Azami tutar: 400.000 TL, Hibe Oranı -P,
Azami proje süresi 12 aydır.

Örnek proje konuları;
• Mevcutt üretim tesislerinin modernizasyonu
• İşletmelerde kalitenin, verimliliğin ve kapasitenin artırılmasına yönelik yenilikçi üretim teknolojilerinin kullanımının artırılması
• Ar-Ge, inovasyon faaliyetleri ve yeni teknoloji transferi
• Çıkartılan madenlerin zenginleştirilmesi ve işlenmesi
• İşletmelerin modern pazarlama teknikleri ile pazarda bilinirliliğinin artırılması ve marka oluşturulması
• İşletmelerde yönetim, organizasyon, finans ve üretim sistemlerinde iyileştirmeler yapılması
• İhracat faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması
• İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge, kalite, analiz ve test laboratuvarlarının kurulması
• İşletmelerde kalite ve ürün standardizasyonuna ait belgelendirme, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi çalışmaların yapılması
• Tarımsal üretimde modern tekniklerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin uygulanması
• Tarımsal üretimde ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi
• Mevcut tarımsal depoların modernizasyonu
• Su ürünlerinin işlenmesi
• Kanatlı hayvan işleme tesislerinin modernizasyonu
• Turizm tesislerinin fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması
• Turizm sektöründe nitelikli istihdamın artırılması (kayak eğitmeni, aşçı, tur rehberi, otel personeli ve ilk yardım personeli gibi)
• Tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılması


Uygun Maliyetler;
Uygun Doğrudan Maliyetler;
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) (Projede görevlendirilmiş personel ile ilgili son ayda gerçekleştirilmesi gereken ücret ve maliyet ödemelerinin proje süresinin dışında kaldığı durumlarda; bu ödemeler uygun doğrudan maliyetlere dahil edilir.)

• Yolculuk ve gündelik giderleri.
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri
• Sarf malzemesi maliyetleri
• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin 0’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir.)
• Destek miktarı 100.000 TL’nin üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri2
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri

Uygun Dolaylı Maliyetler;
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin % 5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun Olmayan Maliyetler;
a. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
b. Borçlar; zarar veya borç karşılıkları
c. Faiz borcu,
d. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
e. Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri
f. Araç alımları
g. İkinci el ekipman alımları
h. Kur farkından doğan zararlar
i. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları4
j. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri
k. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
l. Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
m.Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti
n. Üretime yönelik canlı materyal (damızlık hayvan, tohum, fide, fidan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) maliyetleri
o. Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler