Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

image


ORTA ANADOLU KALKINMA  AJANSI
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kayseri, Sivas, Yozgat)
Başvuruların alınması için son tarih 30/11/2010


Program ile Hedeflenen Sektör ve Alanlar;
Belirlenen bu öncelikler doğrultusunda sunulan projelerin aşağıda belirtilen alanları içermesi tercih sebebidir:


Öncelik 1. Üretim, ticaret ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

• Yeni sanayi yatırımlarına uygun alanların altyapı ve hazırlık çalışmalarının yapılması
• Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’lerin ve diğer sanayi bölgelerinin altyapılarının iyileştirilmesi
• Sanayi ve yerleşim bölgeleri arasındaki ulaşım yetersizliklerinin giderilmesi
• Ölçüm, analiz, kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlarının kurulması
• Ortak üretim ve ticaret altyapısını iyileştirmeye yönelik olarak, KOBİ’lerin müşterek üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının geliştirilmesi


Öncelik 2. Tarımsal altyapının iyileştirilmesi

• Tarımsal depoların modernizasyonu ve nitelikli depoların yapılması
• Toprak tahlil ve analiz laboratuarlarının kurulması
• Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ilişkin altyapı çalışmalarının yapılması


Öncelik 3. Turizm altyapısının iyileştirilmesi

• Kış turizmine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması
• Termal turizme yönelik altyapı çalışmalarının yapılması
• Bölge turizm imkanlarını tanıtıcı basılı ve görsel materyallerin kullanımının yaygınlaştırılması


Öncelik 4. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel altyapının geliştirilmesi

• İçme ve kullanma suyu altyapısının iyileştirilmesi
• Kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi
• Atık yönetim sistemlerinin kurulması ve rehabilitasyonu
• Çevresel ve meteorolojik ölçüm istasyonlarının yaygınlaştırılması

Öncelik 5. Bölgenin çok boyutlu kalkınmasına destek olmak amacıyla sosyal altyapının geliştirilmesi

• Kültürel ve sanatsal gösterilerin organize edileceği mekanların inşa edilmesi
• Dezavantajlı gruplara yönelik altyapı eksikliklerinin giderilmesi
• Kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması
• Spor faaliyetlerinde kullanılacak tesislerin yaygınlaştırılması

Destek Tutarı ve Bütçe;
Toplam Bütçe 4.000.000 TL’dir.
İl Özel İdareleri, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri proje başvurusunda bulunabilirler.
Asgari tutar: 50.000 TL, Azami tutar: 600.000 TL, Hibe Oranı %-t,
Azami proje süresi 18 aydır.


Örnek Proje Konuları:
• OSB’lerin enerji, ulaşım, lojistik, taşımacılık ve çevre ile ilgili altyapılarının iyileştirilmesi
• Sanayi ve ticaret alanlarının modernizasyonu
• Hayvan pazarlarının modernizasyonu
• Tarım, sanayi ve şehircilik alanlarında kullanılacak enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik altyapı çalışmaları
• Termal kaynakların sağlık ve kaplıca turizmine kazandırılmasına yönelik altyapı çalışmaları
• Turizm alanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, ulaşım ağlarındaki kalite ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi
• Kış turizmine yönelik tesisler kurulması
• Geleneksel taşınmaz kültür varlıklarının restore edilerek sosyal hayata ve turizme kazandırılması
• Tarihi ve kültürel yerlerin ziyaretini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması
• Doğal kaynakların korunması ve etkin kullanımının artırılması amacıyla altyapı eksikliklerinin giderilmesi
• Kirliliğin (çevre, hava, su) azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli sistemlerin kurulması
• İçme ve kullanma suyu hizmet kalitesinin artırılması
• Kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması
• Biyolojik arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması
• Tıbbı atık ve tehlikeli atık bertaraf tesislerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi
• Geri dönüşüm amaçlı atık toplama merkezlerinin kurulması
• Sosyal hayata yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, sinema, tiyatro vb. mekanların yaygınlaştırılması
• Dezavantajlı gruplara yönelik sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Uygun Maliyetler;
Uygun Doğrudan Maliyetler;
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) (Projede görevlendirilmiş personel ile ilgili son ayda gerçekleştirilmesi gereken ücret ve maliyet ödemelerinin proje süresinin dışında kaldığı durumlarda; bu ödemeler uygun doğrudan maliyetlere dahil edilir.)
• Yolculuk ve gündelik giderleri.
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli  olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb) satın alma maliyetleri.
• Sarf malzemesi maliyetleri
• Taşeron maliyetleri (inşaat, kontrollük işleri, etkinlik)
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan bina inşaatı, altyapı ve yapım işleri
• Destek miktarı 200.000TL’nin üzerinde olan projele için denetim maliyetleri.
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri.

Uygun Dolaylı Maliyetler;
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin % 3’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun Olmayan Maliyetler;
a. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
b. Borçlar; zarar veya borç karşılıkları
c. Faiz borcu,
d. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
e. Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri
f. Taşıt alımı ve tamir giderleri
g. İkinci el ekipman alımları
h. Kur farkından doğan zararlar
i. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları
j. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri
k. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
l. Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
m. Amortisman giderleri
n. Üçüncü taraflara verilen krediler/hibeler
o. Leasing giderleri