Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

image


SERHAT KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin)
(Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
Son başvuru tarihi: 06.12.2010

Programın Amaç ve Öncelikleri

Amacı:
Tarıma dayalı sanayi, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin mali ve teknik kapasitelerini artırarak ve rekabet güçlerini geliştirerek bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Öncelikler ve Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: İşletmelerde modern üretim teknikleri kullanımının yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliği ve yenilikçi uygulamaların artırılması ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,
• Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle zenginleştirilmesine yönelik projeler,
• Tarım ve hayvancılığa dayalı endüstri ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması yoluyla üretim kapasitelerinin artırılması (Süt/süt ürünleri, et ve et ürünleri/bal işleme, paketleme, depolama sistemleri; su ürünlerinin işlenmesi vb.),
• İşletmelerin kurulu altyapı kapasitelerini geliştirmeye yönelik projeler,
• Bölgedeki yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirerek mineral ürünleri işleyen sanayi kollarının geliştirilmesi için yenilikçi kapasite artırma ve modernizasyon faaliyetler,
• AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırım projeleri…

Öncelik 2: İşletmelerin markalaşma, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurularak ulusal ve uluslararası standartların sağlanması,
• Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanımının sağlanması,
• Üretimde verimlilik ve kalite geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılması, (makine alımı, yazılım süreç geliştirme vb.),
• Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması projeleri (e-ticaret vb.)
• Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum ve belge alımına dair projeler (ISO, HACCP (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi) vb. kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulması)…

 

Öncelik 3: Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin ve hizmet kalitelerinin artırılması.
• Bölgedeki turistik tesislerin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler (standart yükseltme, kalite belgeleri alımı, yıldız artırımı gibi),
• Turizm sektöründe mikro-girişimlerin güçlendirilmesi (butik otel, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi, konsept kafe ve restoran vb.),
• Mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik projeler (termal turizm, kış turizmi, doğa turizmi, eko turizm vb),
• Bölgeye özgü değerlerin markalaştırılmasına yönelik projeler…

Proje konuları yukarıda sayılan örneklerle sınırlı değildir. Programın amaçlarına hitap eden ve proje konu başlıkları altında değerlendirilebilecek alanlarda hazırlanan projeler de mali destek kapsamına dâhil edilecektir.


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 8.500.000 TL’dir. Programdan KOBİ‘ler faydalanabilir.
Asgari tutar: 40.000 TL,  Azami tutar: 400.000 TL  Hibe Oranı P
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


Uygun Maliyetler
 
Uygun doğrudan maliyetler
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler, (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
• Yolculuk ve gündelik giderleri ,
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
• Sarf malzemesi maliyetleri,
• Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,
• Toplam hibe miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri,
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri.

Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.
 

Uygun olmayan maliyetler
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu,
• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi veya bina alımları,
• Binek araç alımı,
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları ,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler.
• Üçüncü taraflara verilen krediler,
• Proje ile ilgili olmayan harcamalar,