Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

image


SERHAT KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI
(Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
Son başvuru tarihi: 06.12.2010


Programın Amaç ve Öncelikleri

Amacı:
Turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde gerekli altyapıların geliştirilerek bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Öncelikler ve Örnek Proje Konuları:

Öncelik 1: Sanayi ve ticarette müşterek üretim ve hizmet alanlarının fiziki ve teknik altyapılarının geliştirilmesi,
• Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, organize sanayi bölgesi, küçük sanayi sitesi, hayvan park ve pazar yerleri, toptancı halleri vb.) oluşturulmasına, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri,
• Sanayi bölgelerinde katı ve sıvı atık yönetim sistemlerinin kurulması/rehabilitasyonu,
• Sektörel ihtisas bölgelerinde doğalgaz altyapısı kurmak veya mevcut altyapıyı geliştirmek,
• Bölgede mevcut olan kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması,

Öncelik 2: Turizm altyapısının geliştirilmesi ve turizm varlıklarının ekonomiye kazandırılması ve tanınırlığının sağlanması,
• Mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik projeler (termal turizm, kış turizmi, doğa turizmi, eko turizm vb),
• Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği yaşam alanlarının (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanları eğlence merkezi ve temalı turistik parklar gibi) oluşturulması,
• Bölgenin mesire yerleri, korumaya alınmış alanları ile sulak alanlarında uygulanacak altyapı projeleri,
• Turizme yönelik altyapı çalışmaları ile tesis kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik projeler,
• Eko-turizm, agro-turizm ve spor turizmi altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler,
• Tarihi yapıların restorasyonu, yenilenmesi, aslına uygun dekore edilmesi ve turizm amaçlı kullanılması (Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, tabya, tuz mağarası ve geleneksel konut vb. taşınmaz kültür varlıklarının rehabilite edilerek kültürel tesis, müze vb. olarak turizme kazandırılması),
• Kaplıca ve termal gibi sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
• Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi,
• Ören yeri, tarihi yapı ve kalıntılar gibi alanlarda ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhası gibi unsurların, alanın özgün niteliğini bozmayacak, ancak ziyaretçilerin alanı tanımasına ve anlamasına yeterli olacak şekilde düzenlenmesi,
• Turizm için önemli alanların günün her saati yaşanır kılınması (nitelikli çevre düzenlemesi, dağ, kale, mağara vb. mekânların veya alanların aydınlatmaları, bordür, kaldırım vb. uygulamaların yapılması),
• Turistik tesis ve şehir merkezi arasında ulaşımın niteliğinin artırılarak çeşitlendirilmesi,
• Yerleşim yerleri içinde turizm altyapısına yönelik olarak özgün el sanatları, alışveriş için mekânlar, pazar yeri düzenlemelerinin yapılması,
• Uluslararası standartlarda şehir ve etnografya müzeleri ile tarihi anlatan panaromik müze vb. kurulması,

Proje konuları yukarıda sayılan örneklerle sınırlı değildir. Programın amaçlarına hitap eden ve proje konu başlıkları altında değerlendirilebilecek alanlarda hazırlanan projeler de mali destek kapsamına dâhil edilecektir.


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir.
Asgari tutar: 50.000 TL,  Azami tutar: 600.000 TL  Hibe Oranı u
Proje süresi, 18 (on sekiz) aydır.


Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 (Küçük Ölçekli Altyapı) kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:
• Valilikler,
• Kaymakamlıklar,
• Belediyeler,
•  İl Özel İdareleri,
• Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar,
• Bölge, il ve ilçe müdürlükleri,
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri,


 
Uygun Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler
• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
• Yolculuk ve gündelik giderleri ,
• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
• İkinci el ekipman kiralama giderleri,
• Sarf malzemesi maliyetleri,
• Taşeron maliyetleri (inşaat, kontrolörlük vb.),
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması dahil olmak üzere tüm yapım işleri,
• Toplam hibe miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri,
• Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)
• Görünürlük maliyetleri.

Uygun dolaylı maliyetler
Başvuru sahibi kurum ve kuruluşların altyapı projeleri için uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %2’sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.


Uygun olmayan maliyetler
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu,
• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
• Arazi veya bina alımları,
• Araç alımı, 
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları ,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler.
• Üçüncü taraflara verilen krediler,
• Proje ile ilgili olmayan harcamalar,