Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image

MEVLANA KALKINMA AJANSI
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(KONYA-KARAMAN)
Son başvuru tarihi: 29/11/2010

Proje Konuları
Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren proje türleri uygundur. Aşağıda, finanse edilebilecek bazı proje türleri belirtilmektedir. Bunlar sadece örnek niteliğinde olup uygun proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet eksikliklerinin giderilmesi,
a) Genç, kadın girişimciler ve ev kadınlarını üretime katmaya ve onların sosyal istihdamını artırarak ekonomik ve toplumsal yaşamda daha fazla aktif olmalarını sağlayan ve konumunu güçlendiren yenilikçi projeler,
b) Kırsaldan kente göç etmiş dezavantajlı gruplara yönelik istihdam arttırıcı projeler,
c) Yatırım planlaması, yeni pazar ve ürün geliştirme, işletme stratejisi geliştirme, verimlilik, organizasyon yapısı vb. konularda spesifik eğitim projeleri (örneğin verimli meyve ve sebze toplama eğitimi, tıbbi ve aromatik bitki eğitimi, tasarım eğitimleri vb),
d) Hibe, teşvikler vb. konularında uygulamalı eğitim projeleri,
e) Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kurumlarının desteklenmesine yönelik projeler,
f) Yükseköğretim Kurumlarında müfredatın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yenilenmesine yönelik projeler,
g) Yeni çıkan ulusal bir mevzuatın veya uygulamanın bölgede yaygınlaştırılması amacına dönük olarak yapılacak eğitim çalışmalarında eğiticilerin eğitimlerine yönelik projeler,
h) Bölgedeki potansiyel işgücünün iş bulmasını ve işe uyum sağlamasını kolaylaştırıcı eğitim kurslarının düzenlenmesine yönelik projeler,
i) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla KOBİ’lerin insan kaynakları potansiyeli ve niteliklerinin güçlendirilmesi için yerel kurum ve kuruluşların desteklenmesine yönelik projeler,
j) Bölgedeki iş ve kariyer danışmanlık hizmetleri ve eğitim programlarının yürütülmesine yönelik projeler,
k) Bölgedeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler,
l) Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler,
m) Bölgesel düzeyde kurumsal kapasite oluşturmayı hedefleyen projeler,
n) Yöreye özgü ürün ve kültürün üretimine ve pazarlanmasına sağlayacak eğitim projeleri,
 
Öncelik 2: Bölgenin gelişmesine yönelik projeler ile bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması ve diğer kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi.
a) Bölgede faaliyet gösteren STK’ların yönetim, organizasyon ve halkla ilişkiler eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler,
b) Bölgede kümelenme faaliyetlerine yönelik dikey ve yatay bağlantıların güçlendirilerek birlikte hareket etme ve örgütlenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması projeleri,
c) Bölgede kentsel ve kırsal kesim arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik sosyal projeler,
d) Bölgede çevre duyarlılığının, ağaçlandırmanın ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına, çevresel farkındalığın artırılmasına ve çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler içeren projeler,
e) Bölgede alternatif turizmin (Eko turizm, agro-turizm, termal turizm, sağlık turizmi, yayla, mağara, doğa sporları turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, kültür, inanç ve ören yerleri turizmi, gençlik turizmi, ipek yolu turizmi vb) tanıtımına ve kapasite artırımına yönelik projeler,
f) Bölgede turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları (el dokuma halı ve kilimcilik, organik oyuncak yapımı, pamuklu bez dokuma, demircilik, semercilik, yorgancılık, yastıkçılık, nalbantlık, marangozluk vb.) üretimine yönelik eğitim projeleri,
g) Bölgenin zengin mutfak kültürünün ve yerel ürünlerinin (Tahin, Tulum Peyniri, Pekmez, Bal vb.) tanıtımı ve markalaştırılmasına yönelik projeler,
h) Geleneksel ve özgün yerel tarım ile gıda ürünlerinin tanıtımına yönelik projeler,
i) Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların desteklenmesi,
j) Folklorik değerlerin yaygınlaştırılması ve tanıtımına yönelik projeler,


Öncelik 3: Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılması ve genç nüfusun sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
a) Dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasına yönelik projeler,
b) Engellilerin kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim ve dolaşım olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yasam çevreleri oluşturulmasına yönelik projeler,
c) Göçle gelen nüfusun sosyal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi ve sosyal içermelerinin sağlanmasına yönelik projeler,
d) Kentlilik bilincinin geliştirilmesi, tüm bireylerin kent yasamı ile entegrasyonunun sağlanmasına yönelik projeler,
e) Genç nüfusa yönelik sosyal gelişime katkı sağlayan faaliyetlerin desteklenmesine yönelik projeler,
f) Genç nüfusun, zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik olarak bilinçlendirme projeleri,
g) Özellikle kırsal kesimde, kız çocukları ve engelliler başta olmak üzere, okullaşma oranının artırılmasına yönelik projeler,

 
Öncelik 4: Aile içi iletişimin ve aile bütünlüğünün sağlanması, çocuk ve adölesan (ergenlik dönemi genç nüfus) eğitimi, gelişimi ve psikolojisi hakkında bölgenin bilinçlendirilmesi,
a) Ailenin yapısının ve sosyal statusünün güçlendirilmesi hakkında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, barolar, çocuk ve aile mahkemeleri, üniversiteler, sağlık kuruluşlarının ilgili bölümleri ve sivil toplum örgütlerinin yapacakları işbirliğine yönelik projeler,
b) Toplumun konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeylerini artırmaya yönelik eğitim projeleri,
c) Aile yapısı konusunda alan taramaları ve risk haritalarının çıkarılmasına yönelik projeler,
d) Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik projeler,
e) Çocuklar hakkında koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici projeler,
f) Okulöncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hususunda farkındalığın arttırılmasına yönelik projeler,
g) Okul öncesi eğitimin çesitlendirilmesi, yaygınlastırılması ve toplumsal farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik projeler,
h) Çocuklarda oyun kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler.

Kimler başvurabilir?

a) Desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,
b) İl Özel İdareleri,
c) 5355 sayılı kanun çerçevesinde kurulan Mahalli İdare Birlikleri,
d) Belediyeler,
e) Üniversiteler,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
g) Dernekler, vakıflar, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler3,

Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.
Asgari tutar: 20,000 TL,  Azami tutar: 200,000 TL  Hibe Oranı : % 20 - €
Proje süresi, 12 (on iki) aydır

 

Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:

1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
2. Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir),
3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
4. Sarf malzemesi maliyetleri,
5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
6. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 0’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım (peyzaj, tadilat, onarım) işleri,
7. Destek miktarı 200.000TL ve üzerinde ise Dış Denetim maliyetleri5,
8. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, Banka maliyetleri vb.),
9. Görünürlük maliyetleri.

b. Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Uygun olmayan maliyetler
1. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
3. Faiz borcu,
4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
5. Arazi veya bina alımları,
6. İkinci el ekipman alımları,
7. Kur farkından doğan zararlar,
8. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları6,
9. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri7,
10. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
11. Salt sözleşmeye ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
12. Leasing giderleri,
13. Amortisman giderleri,
14. Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,
15. Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
16. Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı,
17. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri.