Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image


MEVLANA KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(Konya, Karaman)
Son başvuru tarihi: 30/11/2010

Programın Öncelikleri;

Öncelik1: İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,
a) Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanımını hedefleyen projeler,
b) Uluslararası sınaî mülkiyet haklarının korunmasına yönelik projeler,
c) Yöresel ürünlerin coğrafi işaretler ile korunmasına yönelik sertifikasyon amaçlı projeler ve standardizasyon için gerekli altyapı ve yatırım projeleri,
d) İşletmelerin tanıtım ve pazarlamaya yönelik projeleri,

Öncelik 2: İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,
a) Kalite güvence sistemleri kullanılmaya başlanması ile sonuçlanmayı hedefleyen projeler,
b) EuroGap, CE, ISO, HACCP, vb. belgelerin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulmasına yönelik projeler (belge alımı taahhüt edilmelidir),
c) Üretimde verimlilik ve kaliteyi geliştirmeye dayalı teknoloji kullanımının artırılması,

Öncelik 3: Bölgede yenilikçilik (inovasyon) anlayışının yerleştirilmesi ile işletmelerin üniversitelerle işbirliği kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve verimli üretim, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve örgütlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerin artırılması
a) Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması ve bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması projeleri,
b) Verimliliği artırıcı yazılımların kullanılarak otomasyona geçişin sağlanmasına yönelik projeler,
c) Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi,
d) İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, insan kaynakları kapasitesinin ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,
e) İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi kapasite artırma ve ürün çeşitlendirilmesi faaliyetleri,
f) Doğrudan Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojleri ilgili yatırım projeleri,
g) Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle zenginleştirilmesi,
h) İmalatta kullanılan makinelerin üretimine yönelik yenilikçi projeler,

 
Öncelik 4: Gıda ve tarıma dayalı sanayi üretiminin yenilikçi yöntem ve modernizasyon yoluyla kalite ve verimliliğinin artırılması,
a) Gıda güvenliği kapsamında iyi hijyen ve iyi üretim uygulamaları içeren projeler,
b) Sertifikalı tohum üretimine yönelik projeler,
c) Tarıma dayalı sanayide modern ve yenilikçi tekniklerin kullanımına yönelik projeler,
d) Tarımsal ürünlerin boylama-tasnif-standardizasyonu, paketlenmesi, ambalajlama ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu projeleri,
e) Ekim ve hasat mekanizasyonunda üretimin modernize edilmesi projeleri,
f) Soğuk zinciri modernize eden ve tamamlayan (taşıt alımı hariç) projeler,
g) İşlenmiş tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması,
h) Organik ve iyi tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi paketlenmesi ve pazara sunulması,

Öncelik 5: Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,
a) Bölge turizminin çeşitlendirilmesine yönelik yenilikçi projeler,
b) Turizmdeki iş süreçlerinde (tanıtım ve pazarlama gibi) bilişim teknolojilerinin etkin kullanımının yaygınlaştırılması,
c) Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları üretimine yönelik (el dokuma halısı ve kilimi, testicilik, pamuklu bez dokumacılığı, organik oyuncak yapımı, demircilik, semercilik, yorgancılık, yastıkçılık, nalbantlık, marangozluk vb.) atölyelerin kurulması veya mevcutların modernizasyonu,

Öncelik 6: Lojistik sektörünün hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması,
a) Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin bilgi teknolojileri kullanımı yoluyla artırılmasına yönelik projeler,
b) Lojistik operasyon yönetimine yönelik otomasyon projeleri (lojistik tedarik zinciri, nakliye depo, stok ve envanter yönetimi ile dağıtım ağı gibi),
c) İşletmelerde müşterek tedarik ve benzeri işbirliklerine yönelik projeler,

Öncelik 7: Çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin Ar-Ge faaliyetlerine dayalı olarak üretimine yönelik projelerin geliştirilmesi,
a) İşletmelerde temiz, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılarak verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
b) Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak süreç değişikliklerinin yapılması projeleri,
c) Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirme projeleri,
d) Güneş ve biyo-kütleden optimum elektrik üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri,
e) Rüzgâr türbünü gibi rüzgâr enerjisi teknolojilerinin üretimine yönelik Ar-Ge projeleri,

Öncelik 8: Atık yönetimi sistemleri teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması.
a) Çevre mevzuatının getirdiği sıvı ve katı atık deşarj standartlarına uyum faaliyetleri,
b) Atıkların geri dönüşümüne yönelik projeler,
c) İşletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yeni çevre teknolojilerinden faydalanılmasının sağlanması.

Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. KOBİ’ler başvuru yapabilir.
Asgari tutar: 20,000 TL,  Azami tutar: 400,000 TL  Hibe Oranı : % 20/P
Proje süresi, 12 (on iki) aydır


Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:
1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
2. Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri, Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir),
3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
4. Sarf malzemesi maliyetleri,
5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
6. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30‘unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir),
7. Destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde ise Dış Denetim maliyetleri 5,
8. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
9. Görünürlük maliyetleri,

b. Uygun Dolaylı Maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 3’ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.
 

Uygun Olmayan Maliyetler
1. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
3. Faiz borcu,
4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
5. Arazi veya bina alımları, istimlâk bedelleri,
6. İkinci el ekipman alımları,
7. Kur farkından doğan zararlar,
8. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri6,
9. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
10. Salt sözleşmeye ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler7,
11. Leasing giderleri,
12. Amortisman giderleri,
13. Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler,
14. Deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri,
15. Projenin uygulanması için danışmanlık hizmeti alımı.
16. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri.