Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

image


DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI
 (HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE)
SON BAŞVURU TARİHİ : 19 KASIM 2010


Programın Amaçları ve Öncelikleri
Doğrudan Faaliyet Mali Destek (DFD) yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktadır.
-Bölgesel kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetler
-Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler
-Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları
-Yenilikçi ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler
-Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 740.835 TL’dir.
Asgari tutar: 18,000 TL,  Azami tutar: 70,000 TL  Hibe Oranı : Eş finansmansız
Proje süresi, 3 (üç) aydır.


Kimler Başvurabilir
-Yerel yönetimler
-Üniversiteler
-Kamu kurum ve kuruluşları
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
-Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar vb.)
-5355 sayılı kanun kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri
-Üretici birlikleri
-Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler

 
Proje Konuları;
Bunlar sadece örnek niteliğinde olup uygun proje türleri bunlarla sınırlı değildir.
-Teknopark, laboratuar ve Ar-Ge merkezleri gibi tesislerin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
-Ulusal ve uluslar arası fuar merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
-Sektörel kümelenmelerin oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
-Sanayi bölgelerinde çevresel kirliliğin araştırılması
-Bölgede risk altında bulunan yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesine yönelik fizibilite çalışması
-Bölgesel veya il kültür ve turizm master planının hazırlanması
-Bölgesel veya il tarım master planının hazırlanması
-Bölgedeki balıkçılık ve su ürünleri kültür yetiştiriciliği potansiyellerinin araştırılması
-Tıbbi ve aromatik bitkiler ile alternatif tarımsal ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar
-Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve modern seracılığa yönelik araştırmalar


Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:

1. Faaliyette görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
2. Yolculuk ve gündelik giderleri
3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
4. Sarf malzemesi maliyetleri ve Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)
5.  Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, Banka maliyetleri vb.),


b. Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Uygun olmayan maliyetler
1. Yararlanıcının ve DFD faaliyeti kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
3. Faiz borcu,
4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
5. Arazi veya bina alımları,
6. İkinci el ekipman alımları,
7. Kur farkından doğan zararlar,
8. DFD faaliyetinin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları.
9. DFD faaliyet başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
10. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
11. Salt sözleşmeye ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,