Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(KAR AMACI GÜDEN KURUMLARA YÖNELİK)
(HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE)
SON BAŞVURU TARİHİ : 17 KASIM 2010


Programın Amaçları ve Öncelikleri

Öncelik 1. İşletmelerin modernizasyonu ve rekabet güçlerinin arttırılması
-Gıda ve içecek sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
-Metal ve metal ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
-Mobilyacılık ve ahşap ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
-Ayakkabıcılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
-Tekstil ve giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler.

Öncelik 2.Turizm potansiyeline sahip mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi, sergilenmesi ve bölge ekonomisine kazandırılması.
-Butik otel işletmeleri
-Otantik alışveriş merkezleri yapılması ve mevcutların iyileştirilmesi faaliyetleri
-Müzecilik faaliyetleri
-Restore edilen eserlerin turizme kazandırılması


Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 4.500.000 TL’dir. Programdan KOBİ‘ler faydalanabilir.
Asgari tutar: 40,000 TL,  Azami tutar: 400,000 TL  Hibe Oranı : % 10 - P
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


Proje Konuları
Bunlar sadece örnek niteliğinde olup uygun proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

Öncelik 1.
-Yeni üretim üniteleri yanı sıra KOBİ’lerin mevcut üretim kapasitelerinin artırılması ve modernize edilmesi
-Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi yapılması(Modern makine ve ekipmanlar, yeni veya iyileştirilmiş süreçler, yöntemler ve girdiler kullanılmaya başlanması vb.)
-Yenilikçi kapasite artırıma ve işletmelerin modernizasyonu
-Üretimde izlenebilirlik sistemlerinin kurulması
-Uluslararası teknik ve kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu
-Marka oluşturma, yenilikçilik, tanıtım, pazarlama, ihracat, yut içi ve yurt dışı ortakların geliştirilmesi
-Girişimcilik kültürünün artırılması
-İhracatın artırılması ve dışa açılım
-İhracata yönelik marka oluşturulması
-Pazarlama ve pazar geliştirme
-Üretim kapasitesinin artırılması, kalitenin ve verimliliğin iyileştirilmesi ve bunun sonucunda ilgili mal ve hizmetlerin pazarlanabilirliliğinin artırılması amacıyla modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması.
-İş destekleme ve geliştirme paketleri
-Ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu
-Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması

Öncelik 2.
-Jeotermal kaynakların üzerine kurulmuş olan tesislerin modernizasyonu
-Yöresel lezzetlerin tescillenmesi, coğrafi işaretlemeye dahil edilmesi ve sertifikalandırılması
-Kaplıca ve termal turizm altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
-Tarihi, kültürel ve mimari özelli olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyon çalışmaları
-Bölge içerisinde küçük cazibe mekanlarını oluşturulması, yeniden düzenlenmesi
(kültür/sanat sokak ve caddeleri vb.)
-Anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray vb. tarihi yapıların ışıklandırılma ve çevre düzenleme çalışmaları
-Bölgede meşhur el sanatlarının sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezlerinin yapılmasının özendirilmesi, mevcut olanların iyileştirilmesi
-Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak ziyaretleri kolaylaştırıcı, fiziki olanakların sağlanması ve/veya geliştirilmesi
-Tarihi ve kültürel yerlerin ziyaretini kolaylaştıracak düzenlemeler (Pano, yönlendirme levhası, aydınlatma vb.)
-Turizm danışma merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
-Tematik müzelerin geliştirilmesi
-Macera turizmi ve inanç turizmi gibi alternatif turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi

Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:

1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
2. Yolculuk ve gündelik giderleri
3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
4. Sarf malzemesi maliyetleri,
5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
6. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 0’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım (peyzaj, tadilat, onarım) işleri,
7. Destek miktarı 200.000TL ve üzerinde ise Dış Denetim maliyetleri5,
8. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, Banka maliyetleri vb.),
9. Görünürlük maliyetleri.
10. Bina ya da ofis kira maliyetleri.


b. Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun olmayan maliyetler
1. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
3. Faiz borcu,
4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
5. Arazi veya bina alımları,
6. İkinci el ekipman alımları,
7. Kur farkından doğan zararlar,
8. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları.
9. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
10. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
11. Salt sözleşmeye ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
12. Birincil tarımsal faaliyetler (canlı hayvan alımı, bitkisel üretim vb.)