Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

image

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
 (HATAY, KAHRAMANMARAŞ, OSMANİYE)
SON BAŞVURU TARİHİ : 16 KASIM 2010

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Öncelik 1. Eğitim sisteminin bölgedeki rekabetçi sektörlerle uyumunun geliştirilmesi
-Lojistik, metal, demir çelik, mobilyacılık, ayakkabıcılık, kuyumculuk, dondurma üretimi, dış ticaret, tarıma dayalı sanayi ve tekstil sektörü işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli personel sayısının artırılmasına yönelik sertifikalı eğitim kursları

Öncelik 2. Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliklerinin artırılması
-İstihdam artırıcı kurslar
-Dış ticarete yönelik kurslar
-Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik kurslar
-İstihdam garantili meslek edindirme kursları

Öncelik 3. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımının özendirilmesi
-Kadınların, engellilerin ve gençlerin sosyal imkanlardan faydalanmalarının artırılması
-Engelliler için sosyal aktivite alanlarının oluşturulması

Öncelik 4. Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin yaygınlığının geliştirilmesi
-Modern tıbbi teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması
-Engelliler için sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
-Sağlık konusunda halkın bilinç düzeyinin artırılması


Değerlendirmede;
-Öncelik alanlarının birden fazlasına yönelik olan,
-Kadınlar ve genç işsizlere yönelik olan,
-Faydaları birden çok ili, ilçe, ve/veya yerleşim birimini kapsayan,
-Yayılma potansiyeli ve faydalanıcı kitlesi daha fazla olan
Projelere öncelik verilecektir.


 

Programın Bütçesi ve Hibe Miktarı
Toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir.
Asgari tutar: 15,000 TL,  Azami tutar: 100,000 TL  Hibe Oranı : % 25 - u
Proje süresi, 12 (on iki) aydır.


Kimler Başvurabilir
-Kamu kurum ve kuruluşları
-Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar)
-Üniversiteler, meslek yüksek okulları, enstitüler
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vs.)
-5355 sayılı kanun kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri
-Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar vb.)
-Teknoloji geliştirme bölgeleri
-Organize sanayi bölgeleri
-Küçük sanayi siteleri
-Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler

Proje Konuları;

Öncelik 1.
-Bölgenin ihtiyaç duyduğu sektörlerde mesleki eğitimin geliştirilmesi
-Eğitim kurumlarının kapasitelerinin ve eğitim kalitesinin artırılması
-Eğitimde çağdaş teknik, yöntem ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması
-Okul öncesi eğitimin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalık düzeylerinin artırılması
-Öğrencileri mesleki eğitim alanlarına yönlendirecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi
-Özellikle kırsal kesimde, kız çocukları ve engelliler başta olmak üzere, okulluluk oranının artırılması
-Özel eğitimin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalık düzeylerinin artırılması
-İngilizce ve Arapça dillerinde dış ticaret, pazarlama, turizm vb. konularında eğitim verilmesi
-İşgücü piyasası taleplerine uygun meslek edindirme kursları

 
Öncelik 2.
-İstihdam artırıcı kurslar
-İstihdam garantili meslek edindirme kursları
-Mevcut iş gücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uymlu mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve ara eleman eğitimi
-Çiftçilerin üretim teknikleri ve becerileri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb. konularda bilgi deneyimlerinin artırılması
-Bölgeye özgü ürün ve üretim teknikleri ile ilgili gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi
-Atölye tipi aletli ve uygulamalı eğitim verilmesi
-Ekoturizm, agroturizm, inanç turizmi, termal turizm ve yayla turizmini geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi
-Ev pansiyonculuğunun yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim verilmesi
-Orman ürünleri işleme ve değerlendirme eğitimi verilmesi
-Kesme çiçek üretimi, paketleme ve pazarlama konusunda eğitim verilmesi
-Akvaryum balığı üretimi ve pazarlaması konusunda eğitim verilmesi
-Salyangoz üretimi ve pazarlaması konusunda eğitim verilmesi
-Bahçe ve iç mekan bitkileri üretimi ve pazarlaması konusunda eğitim verilmesi

Öncelik 3.
-Engellilerin kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim ve dolaşım olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yaşam çevreleri oluşturulması
-Dezavantajlı bireylerin ve kadınların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
-Dezavantajlı bireylerin ve kadınların istihdam olanaklarının artırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
-Dezavantajlı grupların sosyal nitelikli proje hazırlama ve uygulamalarının desteklenmesi
-Göçle gelen nüfusun sosyal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi ve sosyal içermelerinin sağlanması
-Kentlik bilincinin geliştirilmesi, tüm bireylerin kent yaşamı ile entegrasyonunun sağlanması

Öncelik 4.
-Sağlık merkezlerinin hizmet kalitesinin artırılması
-Modern tıbbi teknolojilerin kullanımının sağlık merkezlerinde artırılması
-Sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşların bilgi iletişim altyapısının geliştirilmesi
-Engellilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
-Anne ve çocuk hizmetleri yaygınlaştırılması
-Gezici sağlık hizmetleri yaygınlaştırılması
-Temel sağlık konuları hakkında özellikle kırsal yörelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi


 

Uygun Maliyetler

a. Uygun doğrudan maliyetler:

1. Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
2. Yolculuk ve gündelik giderleri
3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,
4. Sarf malzemesi maliyetleri,
5. Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
6. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde %’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım (peyzaj, tadilat, onarım) işleri,
7. Denetim maliyetleri
8. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, Banka maliyetleri vb.),
9. Görünürlük maliyetleri.
10. Bina ya da ofis kira maliyetleri.
11.Yurt içi gündelik giderleri.


b. Uygun dolaylı maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

 

Uygun olmayan maliyetler
1. Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
2. Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
3. Faiz borcu,
4. Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
5. Arazi veya bina alımları,
6. İkinci el ekipman alımları,
7. Kur farkından doğan zararlar,
8. Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları.
9. Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
10. Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
11. Salt sözleşmeye ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,